O Nas

Misja placówki

Misją placówki jest wzmacnianie pozytywnych postaw wychowanek poprzez eliminowanie przyczyn i przejawów aspołecznych zachowań. Proponowany przez nas program oddziaływań ma na celu rozwijanie w dziewczętach osobistych predyspozycji i budowanie zachowań prospołecznych. Akcentuje się całościowe oddziaływanie na wychowanki, począwszy od diagnozy psychologicznej poprzez opracowanie spójnego programu pedagogicznego i terapeutycznego skierowanego zarówno do podopiecznej jak i środowiska rodzinnego.

Celem podejmowanych działań jest przygotowanie dziewcząt do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym i rodzinnym. Dokonuje się to poprzez:

  • aktywizowanie dziewcząt w kierunku udziału w życiu społecznym,
  • integrację ze środowiskiem społecznym,
  • umożliwienie spędzania wolnego czasu w sposób alternatywny do dotychczasowego,
  • rozwijanie zainteresowań i zdobywanie wiedzy,
  • kształtowanie nowych umiejętności życiowych.
  • nauczenie pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki
  • nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich i społecznie akceptowanych relacji z rodziną i rówieśnikami.

 Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa.

Statut placówki – zał. nr 1

Regulamin placówki – zał. nr 2

Program pracy wychowawczej w placówce – zał. nr. 3

Regulamin dla Wychowanek – zał. nr. 4